Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY ŘEČÍ GENTLE JAM
(ve zkrácené verzi)

Tím, že vložíte do košíku produkty, vyplníte fakturační údaje a odešlete objednávku, uzavíráte kupní smlouvu.

Od kupní smlouvy můžete odstoupit do 14 dnů, produkty je potřeba osobně donést, nebo dokázat, že jste je dostali zpět.

Při převzetí balíčku od dopravců si vždy zkontrolujte jeho neporušenost.

Pokud se vám bude zdát doručený balíček poškozený, okamžitě jej u dopravce reklamujte.

Pro komunikaci s námi použijte adresu: Horný Val 25, 01001 Žilina, Slovenská republika, nebo v elektronické podobě na sales@gentlejam.cz.

OBCHODNÍ PODMÍNKY
(v plném znění)

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.gentlejam.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Základní údaje:
IVEMA s.r.o.
IČO: 47 850 272
DIČ: 2024124564
IČ DPH: SK2024124564
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 62636/L
Číslo pro bezhotovostní platby: SK76 0200 0000 0033 2558 6058

Provozovna:
Horný val 25, Žilina, 010 01
Kontaktné údaje: +421 940 372 762
Email: info@gentlejam.sk

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupující vykonáním závazné objednávky potvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) pro dodání produktu prodávajícím, který produkt kupující kupuje od prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Vztahy mezi prodávajícími a kupujícími se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany zároveň závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Okolnosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku pro prodej produktu běžnému spotřebiteli (fyzické osobě – nepodnikatel) anebo ustanoveními Obchodního zákoníku v případě prodeje produktu podnikatelskému subjektu.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti, které vznikly po době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených ve formuláři “objednávka”. Při objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář uvedený na webové stránce prodávajícího, který obsahuje zejména informace o objednaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu stisknutím tlačítka “Objednat”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Odesláním objednávky uzavírají obě strany kupní smlouvu, která se řídí ustanoveními občanského zákoníku a ustanoveními Obchodního zákoníku v případě prodeje zboží podnikatelskému subjektu. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje prodávajícímu, že akceptuje všechny obchodní podmínky uvedené v těchto obchodních podmínkách a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, stejně, že i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedeného v ceníku na webových stránkách prodávajícího včetně případných dopravních nákladů.

Prodávající je vždy oprávněn v souvislosti s charakterem objednávky, a to množstvím zboží, výší ceny, nákladů na přepravu, vzdálenost a podobně, žádat kupujícího o písemnou autorizaci objednávky. Pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem odmítne provést, objednávka se považuje za neplatnou.

DOPRAVNÍ PODMÍNKY

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Způsob doručení zboží určuje kupující (poštou, kurýrem, dopravcem) ve své objednávce na základě zveřejněného ceníku na stránce www.gentlejam.cz, pokud se kupující s prodávajícím nedohodne jinak, a to na adresu sdělenou kupujícím v jeho objednávce. Dohoda o jiném způsobu doručení musí být oboustranná a prodávající ji musí potvrdit emailem. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Fotografie zboží jsou ilustrační a může dojít ke změně obalu výrobku při inovaci designu obalu výrobcem.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Kupující je povinen zboží řádně a včas převzít od prodávajícího nebo jím pověřené osoby. Při převzetí zboží je povinen si zkontrolovat počet jednotlivých položek, jakož i případné fyzické poškození zboží. V případě zjištění jakýchkoliv vad je kupující oprávněn důvodně odmítnout zásilku převzít. Bezdůvodné odmítnutí kupujícího převzít zboží se považuje za jeho řádné a včasné doručení. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, dodané zboží splňuje všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Pokud z důvodu existence překážky na straně kupujícího bude nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou.

Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu.

V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo její část – jestliže je předmětem odstoupení jen část zboží ve lhůtě do 15 pracovních dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím nebo poštovním peněžním poukazem.

KUPNÍ CENA

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné v okamžiku objednání s výjimkou zjevné chyby.

Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Ta je připočtena na konci objednávky podle vybraného způsobu dopravy.

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen “kupní cena”) dobírkou v místě dodání zboží nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v závazné akceptaci objednávky.

V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

NABYTÍ VLASTNICTVÍ ZBOŽÍ

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího.

ZÁRUKA A REKLAMACE

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Chyby potravin, včetně ovoce a zeleniny, se vždy považují za neodstranitelné. Při objednávce, může vzniknout +/- 5% rozdílu, mezi objednaným a dodaným objemem. Přičemž tuto odchylku nelze považovat za chybu.

Kupující je povinen uskladňovat zakoupené zboží podle instrukcí výrobce na obalu. Reklamace nebude uznána, pokud kupující prokazatelně nedodržel instrukce výrobce, nebo závada byla zapříčiněna jeho špatnou manipulací a skladováním. Reklamované zboží je nutné předložit či zaslat zpět na adresu dodavatele pro posouzení závadnosti.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne uplatnění. Po této lhůtě má zákazník automaticky právo na nové balení do ceny reklamovaného zboží nebo na vrácení peněz. Při novém balení běží nová doba trvanlivosti.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje odstoupit od záruky bezpečného nakládání s osobními údaji zákazníků v případě napadení serveru neznámým pachatelem – hackerem. V takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna ve formě e-mailových zpráv.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Kupující (před odesláním objednávky) zaškrtnutím políčka, „ že souhlasí s obchodními podmínkami“, ztvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2017.

GentleJam

DÁRKOVÉ BALENÍ

Gentle Jam je skvělým dárkem pro gurmány. Proto jsme se rozhodli vytvořit několik typů balení, aby byl zážitek z obdarování dokonalý.

GentleJam

DÁRKOVÉ BALENÍ

Gentle Jam je skvělým dárkem pro gurmány. Proto jsme se rozhodli vytvořit několik typů balení, aby byl zážitek z obdarování dokonalý.